Triển khai 02 thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cơ chế một cửa quốc gia

Theo Thông báo của Tổng cục Hải quan, từ ngày 15/5/2021, 02 thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm: Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu; Đề nghị/chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, đã được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Cụ thể, theo Thông báo của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 2248/TCHQ-CNTT ngày 14/5/2021, 02 thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia gồm: Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu; Đề nghị/chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu cho các thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (Ecustoms) cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung để tra cứu, khai thác các thông tin liên quan đến các thủ tục trên và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ nêu trên được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan về việc thực hiện kết nối chính thức 02 thủ tục nêu trên.

Theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 03 thủ tục hành chính cần triền khai trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Đến 15/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai được 02 thủ tục hành chính. Như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ còn 01 thủ tục hành chính chưa được triển khai.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan - cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, tính đến 15/5/2021 đã có 226 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành được triển khai trên Cơ chế một cửa quôc gia, với hơn 3,8 triệu hồ sơ  của hơn 46,8 nghìn doanh nghiệp tham gia. 

Về Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam vẫn tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN. Tính đến 15/5/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận được từ các nước ASEAN là hơn 347 nghìn C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là hơn 784 nghìn C/O.

PV.